Privacy Statement

De besloten vennootschap DermaClusive B.V, gevestigd te Einshoven en kantoorhoudende aldaar aan de Ir Kalffstraat 313A, ingeschreven in het Handelsregister van Kamer van Koophandel 83192379

 

Verklaart:

 

DermaClusive houdt zich – kort gezegd – bezig met het geven van advies, de bemiddeling en het uitvoeren van medisch esthetische behandelingen op het gebied van gezichts- en lichaamscorrecties.

 

DermaClusive maakt in het kader van haar bedrijfsvoering gebruik van persoonsgegevens en verwerkt deze volgens de regelgeving, zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die DermaClusive verwerkt zijn de volgende: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, email adres, BSN, gezondheid, inclusief naam en adres van medisch specialist bij wie u onder behandeling bent (geweest).

 

Doel verwerking van persoonsgegevens

 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van DermaClusive en wel voor de volgende doelen: het nakomen van de behandelovereenkomst met u, het verlenen van diensten aan u, het informeren van u over wijzigingen van onze diensten en producten, het afleveren van goederen en diensten aan u, het informeren van u over wijzigingen van onze diensten en producten, het afleveren van goederen en diensten bij u, het verzenden en afhandelen van facturen en betalingen, het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclame en/of in het geval DermaClusive een wettelijke plicht heeft uw gegevens te verwerken en te bewaren.

 

Persoonsgegevens delen met derden

 

DermaClusive deelt uw gegevens na daartoe van u verkregen toestemming enkel met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst die met u is gesloten en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de betreffende derden hebben wij een verwerkovereenkomst gesloten om te zorgen voor dezelfde mate van vertrouwelijkheid en beveiliging. Het delen van uw gegevens met derden geschiedt via Clinicminds en Salonized.

 

Inzage persoonsgegevens

 

U kunt aan DermaClusive verzoeken uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, aan welk verzoek DermaClusive zal voldoen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DermaClusive en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover DermaClusive van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen, welk verzoek gestuurd kan worden naar dermaclusive@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, waarbij u uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart kunt maken ter bescherming van uw privacy. DermaClusive reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Bewaren persoonsgegevens

 

DermaClusive bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden bewaard, tenzij DermaClusive wettelijk gehouden is uw gegevens langer te bewaren.

 

Cookies

 

DermaClusive gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die DermaClusive gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen. Ook kan DermaClusive hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

 

Vragen of klachten

 

DermaClusive neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dermaclusive@gmail.com. DermaClusive verwijst tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link

 

Contact 

Voor nadere vragen kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming C.Demir (dermaclusive@gmail.com).

 

DermaClusive

Ir Kalffstraat 313A

5617 BM Eindhoven

 

Privacy Policy